User Pic

Көчүрүү

 • Доц.М.А.Др.
 • Жылдызай Өзбекова
 • Инженердик факультети
 • Тамак-аш инженериясы бөлүмү
 • zhyldyzai.ozbekova@manas.edu.kg

Билими

1Бакалавр2003 - 2008Тамак-аш инженерлиги бөлүмү, Кыргыз-Түрк Манас университети
2Магистр2008 - 2010Тамак-аш инженерлиги багыты, Кыргыз-Түрк Манас университети
3Ph.D2012 - 2016Тамак-аш инженерлиги бөлүмү, Кыргыз-Түрк Манас университети

Тил билүү деңгээли

#ТилУгуп түшүнүүОкуп түшүнүүӨз ара сүйлөшүүОозеки түшүндүрүүЖазуу
1КыргызчаC2C2C2C2C2
2АнглисчеC1C2B2B2B1
3ОрусчаC2C2C2C2C2
4ТүркчөC2C2C2C2C2

A1: Beginner    A2: Elementary    B1: Pre-Intermediate    B2: Intermediate    C1: Upper-Intermediate    C2: Advanced

Диссертациялары

1Бүтүрүү иши2008Күчөтүлгөн кызыл шарап өндүрүү үчүн пресстин кубаттуулугун аныктоо
Тамак-аш инженерлиги бөлүмү, Кыргыз-Түрк Манас университети
2Магистрдик диссертация2010ФЛУОРЕСЦЕНТТИК СПЕКТРОСКОПИЯ ЫКМАСЫН КОЛДОНУП УЙ ЖАНА ТОПОЗ ЭТТЕРИН САЛЫШТЫРМАЛУУ ИЗИЛДӨӨ
Тамак-аш инженерлиги бөлүмү, Кыргыз-Түрк Манас университети
3Доктордук диссертация2016Кыргызстанда өндүрүлгөн тамак-аш азыктарынын касиеттерин флуоресценттик спектроскопия жана хемометрия ыкмалары менен изилдөө.
Тамак-аш инженерлиги бөлүмү, Кыргыз-Түрк Манас университети

Илимий багыттары

Тамак-аш инженериясы, Тамак-аш технологиясы, Тамак-аш өндүрүш жабдыктары

Илимий даражалары

1Др.2016Тамак-аш инженерлиги багыты, Кыргыз-Түрк Манас университети
2Доц.М.А.Др.2019Тамак-аш инженерлиги бөлүмү, Кыргыз-Түрк Манас университети

Берген сабактары

GID-623 Тамак-аш кошмолору,булгоочулар жана токс.жөн-дө акыр.ма

GID-610 Тамак-аш чийки заттар.компонет.сакт-до жана кайра иш.өз

GID-452 Квалификациялык бүтүрүү иши ii

GID-451 Квалификациялык бүтүрүү иши i

KMM-405 Химиялык технологиялык процесстерди моделдештирүү

GMB-323 Сенсордук анализ

GMB-301 Колдонмо кинетика

GMB-207 Тамак-аш азыктарынын физикалык касиеттери

KMM-202 Массалык жана энергетикалык баланстар ii

GMB-201 Материалдык жана энергетикалык баланстар

Толук көрсөт...

GID-616 Тамак азыктарындагы липиддерди изилдөө

GID-447 Азык-түлүк коопсуздугу

GID-331 Сенсордук анализ

GID-321 Колдонмо кинетика

BTZ-452 Дипломдук иш ii

BTZ-451 Дипломдук иш i

GID-446 Сенсордук анализ

GID-326 Тамак-аш биотехнологиясы

GID-324 Тамак-аш процесстеринин негиздери iii

GID-316 Тамак-аш азыктарынын физикалык касиеттери

GID-201 Материалдык жана энергетикалык баланстар

GID-618 Тамак-аш чийки заттар.компонет.сакт-до жана кайра иш.өз

GID-613 Тамак-аш кошмолору,булгоочулар жана токс.жөн-дө акыр.ма

GID-507 Технологиялык проц.математикалык моделдөө

KMM-505 Илим изилдөө ыкмалары

GID-504 Экспер.план.,уюштуруу жана экспер.маалыматтарды иштетүү

GID-315 Тамак-аш азыктарынын физикалык касиеттери

MÜH-205 Колдонмо механика

GID-106 Колдонмо механика

GID-431 Тамак-аш технология лабораториясы

GID-422 Тамак аш инженердик долборлоо

Административдик кызматтары

-

Жетекчилык кылган диссертация темалары

-

SCI, SCI-E, SSCI жана AHCI индекстүү журналдарда басылган макалалары

 1. Р.Элеманова, М.М.Мусульманова, C.ÖZBEKOVA, A.USUBALİYEVA, R.A.A.TEGİN, A.DEYDİEV, Ж.Сманалиева. (2022). Rheological, microbiological and sensory properties of fermented khainak milk fermented with different starter cultures. International Dairy Journal, 105453(134), 105453. DOI: https://doi.org/10.1016/j.idairyj.2022.105453. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000842981900012.
 2. C.ÖZBEKOVA, A.KULMIRZAEV. (2019). Fluorescence spectroscopy for accurate and rapid prediction of meat composition. Indian Journal of Animal Sciences, 89(7), 786-790. DOI: 10.56093/ijans.v89i7.92052. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000477711500016.
 3. C.ÖZBEKOVA, A.KULMIRZAEV. (2019). Study of moisture content and water activity of rice using fluorescence spectroscopy and multivariate analysis. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 223(2019), 117357. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000489293900074.
 4. C.ÖZBEKOVA, A.KULMIRZAEV. (2017). Fluorescence spectroscopy as a non destructive method to predict rheological characteristics of Tilsit cheese. Journal of Food Engineering, 210(2017), 42-49. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000405880700005.

Башка журналдарда басылган макалалары

 1. N.TURGANBAYEVA, C.ÖZBEKOVA, R.A.A.TEGİN. (2023). Functional koumiss from donkey's milk. Harran Journal of Agricultural and Food Science, 27(4), 458-466. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file.
 2. R.Anarbay kızı, C.ÖZBEKOVA, A.KULMIRZAEV. (2022). ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПЯТИ РАЗНЫХ ВИДОВ АДИПОЗНЫХ ЖИРОВ КОНИНЫ. ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ КЫРГЫЗСТАНА, № 1, 2022, 1(2022), 14-17. http://www.science-journal.kg/kg/journal/2/archive/15234.
 3. А.Абдылдаев, C.ÖZBEKOVA, A.KULMIRZAEV. (2020). ЧИЙКИ ЖАНА КУРГАТЫЛГАН ЭТТИН КУРАМЫН САЛЫШТЫРМАЛУУ ИЗИЛДӨӨ. ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ КЫРГЫЗСТАНА, 1(2020), 3-8. http://science-journal.kg/kg/journal/2/archive/12730.
 4. К.Салиева, C.ÖZBEKOVA. (2020). КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА ӨСТҮРҮЛГӨН ДАН АЗЫКТАРЫНЫН ХИМИЯЛЫК КАСИЕТТЕРИН САЛЫШТЫРМАЛУУ ИЗИЛДӨӨ. НАУКА, НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ КЫРГЫЗСТАНА, 2(2020), 25-29. http://www.science-journal.kg/kg/journal/1/archive/13312.
 5. C.SMANALİYEVA, C.ÖZBEKOVA, A.KULMIRZAEV, P.Fischer. (2019). Investigation of fatty acid composition, thermal and rheological behavior of yak, cow and horse fats. Manas Journal of Engineering, 7(1), 24-33. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/738103.
 6. A.USUBALİYEVA, A.MACİTOVA, C.ÖZBEKOVA, А.Н.Б.. (2018). ИССЛЕДОВАНИЕ АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ (ВИТАМИН С) И БЕТА-КАРОТИНА В ОВОЩАХ ВЫРАЩЕННЫХ В ПАРНИКОВЫХ УСЛОВИЯХ ЧУЙСКОЙ ОБЛАСТИ. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана, 2(-), 41-44. http://science-journal.kg/ru/journal/1/archive/11314.
 7. A.MACİTOVA, A.KULMIRZAEV, C.ÖZBEKOVA, A.BODOŞOV. (2015). Amino Acid and Fatty Acid Profile of the Mare's Milk Produced on Suusamyr Pastures of the Kyrgyz Republic During Lactation Period. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 195(-), 2683-2688. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815039580.
 8. C.ÖZBEKOVA, A.KULMIRZAEV. (2015). Et ürünlerinde yaygın kullanılan katkı maddesi soya ile et arasındaki bağıntının floresans spektroskopisiyle araştırılması. MANAS Journal of Engineering , 3(1), 1-10. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/575939.

Докладдары

 1. C.ÖZBEKOVA. COMPARATIVE STUDY OF PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES OF TOMATO PRODUCTS. 1 st International Traditional Foods and Sustainable Food System Symposium, 2022. https://foods.toros.edu.tr/.
 2. C.SMANALİYEVA, C.İSKAKOVA, C.ÖZBEKOVA, Ж.Осконбаева, D.Darr. Investigation of Physiochemical Characteristics of Wild Fruits and Berries from the Walnut-Fruit Forests of Southern Kyrgyzstan. Tropentag 2018 International Research on Food Security, Natural Resource Managem, 2018. DOI: https://www.tropentag.de/2018/proceedings/proceedings.pdf. https://www.tropentag.de/2018/proceedings/proceedings.pdf.
 3. C.ÖZBEKOVA, A.KULMIRZAEV. Fluorescence Spectroscopy for Classification of Cow, Yak, Goat, Sheep and Pig Meat. The Eurasian Agriculture and Naturel Sciences Congress, 2017. https://www.agrieurasia.com/EN/.
 4. C.ÖZBEKOVA, A.KULMIRZAEV. Investigation of Meat and Meat Products by Fluorescence Spectroscopy. The ANCON 2017 / INTERNATIONAL CONGRESS ON CHEMISTRY AND MATERIALS SCIENCE, 2017. http://ancongress.com/main/c/20172/en..
 5. Ж.Сманалиева, C.ÖZBEKOVA, P.Heunemann, A.KULMIRZAEV, C.ILICALI. Comparative Study of Fatty Acid Profile and Thermal Parameters of Yak (Bos Grunniens) and Cow (Bos Taurus) Fats. The ANCON 2017 / INTERNATIONAL CONGRESS ON CHEMISTRY AND MATERIALS SCIENCE, 2017. http://ancongress.com/.
 6. E.Omurzak uulu, A.Bekpolot kyzy, R.A.A.TEGİN, C.ÖZBEKOVA. Antibacterial Activity of Cu Nanoparticles Synthesized by the Electrical Discharge in Liquid. The ANCON 2017 / INTERNATIONAL CONGRESS ON CHEMISTRY AND MATERIALS SCIENCE, 2017. http://ancongress.com/main/c/20172/en..
 7. A.MACİTOVA, A.KULMIRZAEV, C.ÖZBEKOVA. Fatty Acid Profile of Mare’s Milk Produced in the Mountain and Highland of Kyrgyzstan during Milking Season. Ancon 2017- International Congress on Chemistry and Materials Science, 2017. http://ancongress.com/main/c/20172/en.
 8. C.ÖZBEKOVA, A.KULMIRZAEV. УЙ, ТОПОЗ ЖАНА ЖЫЛКЫ ЭТИНИ ФЛУОРЕСЦЕНТТИК СПЕКТРОСКОПИЯ ЫКМАСЫ МЕНЕН ИЗИЛДӨӨ. Инновационный потенциал развития науки и технологии, 2015. DOI: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://arch.kyrlibnet.kg/up. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://arch.kyrlibnet.kg/uploads/KSTUALIBEKOV12016-37.pdf.
 9. C.ÖZBEKOVA, A.KULMIRZAEV. Investigation of rheology of semi-hard cheeses using fluorescence spectroscopy and chemometrics. . 7th International Symposium on Food Rheology and Structure. , 2015. https://isfrs.ethz.ch/.
 10. C.ÖZBEKOVA, A.KULMIRZAEV. Исследование возможностей флуоресцентной спектроскопии в измерении реологических свойств полутвердых сыров. Управление реологическими свойствами пищевых продуктов, 2015. https://pandia.ru/text/78/389/82829.php.
 11. C.ÖZBEKOVA, A.KULMIRZAEV. Сравнительное исследование говядины и мяса яка методом флуоресцентной спектроскопии. International Scientific and Practical Conference, Novosibirsk, Russia, 2011. DOI: https://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelnoe-issledovanie-govyadiny-i-myasa-ya. https://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelnoe-issledovanie-govyadiny-i-myasa-yaka-metodom-fluorestsentnoy-spektroskopii/viewer.

Китептери

-

Долбоорлору

 1. А.Дейдиев, А.Усубалиева, Ы.Тонтул, С.Туркер, Ж.Өзбекова, А.Бодошов. Чүй областындагы мөмө-шире өндүрүшүнүн алма калдыгынан функционалдык мөмө батончигин өндүрүү. KTMU-BAP-2019.FBE.04.
 2. Х.З.Табризи, А.Дурсун, Х.Х.Малеки, Ж.Өзбекова, М.Гөре, С.С.Масоолех, С.Бобушова, В.Исаева, Т.Эсенали Уулу. Ар кандай биологиялык жер семирткичтердин кургакчылык стресс шарттарында өскөн майдык жана чагылуучу күн карама (Helianthus annuus L.) сортторунун сандык жана сапаттык касиеттерине тийгизген таасирин аныктоо. KTMU-BAP-2023.FB.08.

Патенттери

-

Дизайндары

-