User Pic

Көчүрүү

 • Др.
 • Нургүл Сулейманова
 • Гуманитардык факультет
 • Социология бөлүмү
 • nurgul.sulaymanova@manas.edu.kg

Билими

1Бакалавр2001 - 2006Тюркология, Кыргыз-Турк Манас университети
2Магистр2006 - 2009Тюркология, Кыргыз-Турк Манас университети

Тил билүү деңгээли

#ТилУгуп түшүнүүОкуп түшүнүүӨз ара сүйлөшүүОозеки түшүндүрүүЖазуу
1КыргызчаC2C2C2C2C2
2АнглисчеB1B1B1B1B1
3ОрусчаC1C1B2B2B2
4ТүркчөC1C1C1C1C1

A1: Beginner    A2: Elementary    B1: Pre-Intermediate    B2: Intermediate    C1: Upper-Intermediate    C2: Advanced

Диссертациялары

1Бүтүрүү иши2006Шаманизм: кечээ жана бүгүн
Түркология, Кыргыз-Түрк Манас университети
2Магистрдик диссертация2009Кыргыз повесттеринде психологизм маселелери (1980-2000)
Түркология, Кыргыз-Түрк Манас университети
3Доктордук диссертация2019Ааламдашуу шартында кыргыздардын социомаданий иденттүүлүгү (Социологиялык анализ)
Социология, Социалдык өнүктүрүү жана бизнес академиясы

Илимий багыттары

Семиотика, Кыргыз этномаданиятынын тарыхы, Кыргыз эл адабияты, Педагогика, Психология, Саясий илимдер, Коомдук антропология, Коомдук психология, Социология, Түрк улуттук оюндары, Түркология, Азыркы кыргыз тили, Байланыш социологиясы

Илимий даражалары

1Др.2019Социология, Социалдык өнүктүрүү жана бизнес академиясы

Берген сабактары

SOS-465 Ааламдашуу социологиясы

SOS-452 Квалификациялык бүтүрүү иши ii

SOS-451 Квалификациялык бүтүрүү иши i

STJ-412 Квалификация алуу алдындагы практика

STJ-411 Педагогикалык практика

SOS-376 Маданият социологиясы

SOS-356 Социалдык (маданий) антропол.нын тарыхы

SOS-238 Саясат социологиясы

SOS-161 Социология

BTZ-452 Дипломдук иш ii

Толук көрсөт...

BTZ-451 Дипломдук иш i

SOS-407 Ааламдашуу социологиясы

YÖD-401 Ааламдашуу социологиясы (курстук иш)

SOS-218 Саясат социологиясы (курстук иш)

YÖD-202 Жалпы социология (курстук иш)

ULI-106 Саясат социологиясы

STJ-402 Тажрыйба iii (квалиф.я алуу алдындагы тажр.)

YÖD-302 Соц.лык изилд.нүн метод.сы ж.а ыкма.ры (курстук иш)

ULS-120 Социология

SOS-450 Кыргызстандын социалдык саясаты

SOS-206 Саясаттын социологиясы

Административдик кызматтары

-

Жетекчилык кылган диссертация темалары

-

SCI, SCI-E, SSCI жана AHCI индекстүү журналдарда басылган макалалары

-

Башка журналдарда басылган макалалары

 1. N.SULEYMANOVA. (2018). Влияние процесса глобализации на социокультурную идентичность кыргызского общества . ALMA MATER (ВЕСТНИК ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ), 5(5), 94-98. https://almavest.ru/ru/archive/2649/4070.
 2. N.SULEYMANOVA. (2017). Көркөм психологизм маселесинин кыргыз фольклорунда жана кыргыз повесттеринде чагылдырылышы. Manas Journal of Social Studies, 6(3), 333-352. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/577918.
 3. N.SULEYMANOVA, B.SAGINBAYEVA. (2015). Азыркы кыргыз тилиндеги көп кетирилген каталардын типтери жана түрлөрү = TYPES AND KINDS OF THE MISTAKES MADE IN THE KYRGYZ LANGUAGE. Manas Journal of Social Studies, 4(5), 118-132. https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/40500/485200.
 4. N.SULEYMANOVA. (2015). Постсоветтик Кыргызстандагы социомаданий баалуулуктардын динамикасы. КАЗЫ ДЫЙКАНБАЕВ АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ТЫШКЫ ИШТЕР МИНИСТРЛИГИНИН ДИПЛОМАТИЯЛЫК АКАДЕМИЯСЫНЫН ЖАРЧЫСЫ, 5(05), 183-189. https://dipacademy.kg/wp-content/uploads/2024/05/5.pdf.
 5. N.SULEYMANOVA. (2014). Rural and Urban Sociocultural Identity in the Post-Soviet Kyrgyzstan. International Journal of Central Asian Studies, 18(18), 101-114. academia.edu/105804462/Rural_and_Urban_Sociocultural_Identity_in_the_Post_Soviet.
 6. N.SULEYMANOVA. (2007). Мифология - адам концепциясынын ачкычы. Адабият жана искусттво маселелери, 1(1), 91-95. https://www.academia.edu/112059490.

Докладдары

 1. N.SULEYMANOVA. Ааламдашуу шартында кыргыздардын социомаданий иденттүүлүк маселелери. IV/ Uluslararası Türk Uygarlığı Kongresi, 2023. DOI: 0000-0003-2292-3271. https://kongretuaum.manas.edu.kg/tr.
 2. N.SULEYMANOVA. Чыңгыз Айтматовдун балдардын психологиясын берүү чеберчилиги. II. Genç Türkologlar Sempozyumu, 2008. DOI: 0000-0003-2292-3271. www.manas.edu.kg.

Китептери

 1. N.SULEYMANOVA. Жаран кантип иденттешет?. Maxprint. Кыргыз Республикасынын социомаданий бейнеси. https://www.academia.edu/112048566/CamScanner_2023_12_22_13_28.
 2. N.SULEYMANOVA. Ааламдашуунун абалдары. Çizgi Kitabevi Yayınları. Ааламдашуу, маданий өзгөрүүлөр жана иденттүүлүк: постсоветтик Кыргызстан. https://www.cizgikitabevi.com/kitap/1792-kuresellesmenin-halleri.
 3. N.SULEYMANOVA. Ааламдашуу шартында кыргыздардын социомаданий иденттүүлүгү. Maxprint. https://www.academia.edu/120680728/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9D_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F.

Долбоорлору

 1. Р.Абдыкулова, Н.Шабданалиев, Ж.Буяр, З.Алтымышова, Н.Сулейманова, Й.Э.Гүрбүз. Мезгил, инсандар жана окуялар. Оозеки тарых долбоору. . -.

Патенттери

-

Дизайндары

-