User Pic

Көчүрүү

 • Али Үнал
 • Гуманитардык факультет
 • Социология бөлүмү
 • a.unal@manas.edu.kg

Билими

1Бакалавр2004 - 2008Тарых, Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университети
2Магистр2008 - 2010Тарых, Кыргыз Түрк Манас Университети
3Ph.D2011 - 2016Социология, К. Карасаев атындагы Бишкек Гуманитардык Университети

Тил билүү деңгээли

-

Диссертациялары

1Магистрдик диссертация2010Учурдагы Кыргыз коомунда кездешкен төрөлүү жана өлүм менен байланыштуу үрп-адаттар жана алардын тарыхы издери (Нарын областынын мисалында)
Тарых, Кыргыз-Түрк Манас Университети
2Доктордук диссертация2016Заманбап кыргыз үй – бүлөсүнүн салттык жана инновациялык маселелери (социологиялык талдоо)
Социология, К. Карасаев атындагы Бишкек Гуманитардык Университети

Илимий багыттары

Этнография, Фолклорист, Социология, Тарых

Илимий даражалары

1Др.2016Социология, -

Берген сабактары

SOS-381 Жакырчылык социологиясы

SOS-239 Үй-бүлө социологиясы

SOS-135 Коомчулук менен байланыш

SOS-466 Миграция социологиясы

SOS-452 Квалификациялык бүтүрүү иши ii

SOS-451 Квалификациялык бүтүрүү иши i

SOS-313 Үй - бүлө жана гендер социологиясы

SOS-136 Социалдык демография

BTZ-452 Дипломдук иш ii

BTZ-451 Дипломдук иш i

Толук көрсөт...

SOS-434 Миграция социологиясы

STJ-402 Тажрыйба iii (квалиф.я алуу алдындагы тажр.)

YÖD-401 Ааламдашуу социологиясы (курстук иш)

SOS-305 Коомчулук менен байланыш

YÖD-302 Соц.лык изилд.нүн метод.сы ж.а ыкма.ры (курстук иш)

STJ-202 Тажрыйба i (окуу өндүрүштүк практика)

SOS-115 Коомчулук менен байланыш (pr)

YÖD-102 Социологиянын тарыхы (курстук иш)

SOS-334 Жакырчылыктын социологиясы

STJ-302 Тажрыйба ii (өндүрүштүк практика)

SOS-207 Үй - бүлөө социологиясы

YÖD-202 Жалпы социология (курстук иш)

SOS-106 Социологияда статистиканы колдонуунун методикасы i

Административдик кызматтары

-

Жетекчилык кылган диссертация темалары

-

SCI, SCI-E, SSCI жана AHCI индекстүү журналдарда басылган макалалары

 1. A.ÜNAL. (2021). The Tradition of Giving "Kalyn" (Bride Price)" in Kyrgyz Society From Past to Present. Milli Folklor, 17(131), 47-61. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000710487400004.

Башка журналдарда басылган макалалары

 1. A.ÜNAL. (2023). Kırgızistan’da Yoksulluk ve Yoksulluk Çalışmaları. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 6(1), 81-108. https://dergipark.org.tr/tr/pub/efad/issue/78287/1251076.
 2. A.ÜNAL, H.BEŞİRLİ, Z.S.TEKTEN-AKSÜRMELİ2. (2020). Bağımsızlık Sonrası Kırgızistan’da İslamiyet ve Kaynakları. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(1), 1-18. https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/52092/550731.
 3. A.ÜNAL. (2019). The Place and Works of Saul Matveyevich Abramzon in the Research on Turkic Ethnography. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, -(41), 261-282. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000472071500015.
 4. A.ÜNAL. (2019). Principles of Future Spouse Selection in Traditional Kyrgyz Families = Kırgızistan’da Dünden Bugüne Eş Seçimi Prensipleri. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, -(89), 187 - 213. https://hbvdergisi.hacibayram.edu.tr/index.php/TKHBVD/article/view/2367.
 5. A.ÜNAL, H.BEŞİRLİ. (2018). Sovyet Birliği Dönemi’nde Kırgızistan’da Gençlerin Politik Toplumsallaştırılmaları (Sosyalizasyonu). Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, -(28), 21-35. https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/322830/.
 6. A.ÜNAL. (2017). Kırgız Türklerinde Ölüm Ve Ölüm Öncesi İnanışlar. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, -(42), 339-351. -.
 7. A.ÜNAL, H.BEŞİRLİ, S.GERİ, E.AKSOY. (2017). Kırgızistan’da Göç ve Göçün Nedenleri Üzerine Değerlendirmeler. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(2), 227-240. https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/40510/485610.
 8. A.ÜNAL. (2016). Kırgız Toplumunda Evlilik Türleri. Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, -(25), 229-259. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/583993.
 9. A.ÜNAL, H.BEŞİRLİ. (2015). Kırgızistan’da Politik Toplumsallaşma Sürecinde Eğitim Kurumunun Fonksiyonu. Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi, -(17), 1-12. https://hacibayram.edu.tr/turkiyat/gazi-turkiyat-guz-2015-sayi-17.
 10. A.ÜNAL. (2015). Geleneksel Türk Ailesinde Çocuk ve Çocukla İlgili İnanç Felsefesi: Kırgızistan Örneği. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, -(35), 9-36. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/198287.
 11. A.ÜNAL. (2013). Sosyal Değerlerin Çocuğa Aktarılmasında Aile ve Okul Öncesi Eğitimin Yeri “Kırgızistan Örneği”. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(3), 87-108. https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/40483/484952.

Докладдары

 1. A.ÜNAL. Bağımsızlık Sonrası Kırgızistan’da Nüfus ve Demografik Yapının Dönüşümü. 20.Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 2022. DOI: -. https://www.turkkongre.com/.
 2. A.MAKSUDUNOV, K.DIYKANOV, A.ÜNAL. Dünya Göçebe Oyunlarının Kırgızistan Açısından Önemi: Uzman Görüşlerine Dayalı Bir Araştırma. ULUSLARARASI ORTA ASYA SEMPOZYUMU , 2018. https://dep.manas.edu.kg/img/files/11/Mustafa%20Or%C3%A7an,%20Uluslararas%C4%B1%20Orta%20Asya%20Sempozyumu%20Bildiriler%20Kitab%C4%B1.pdf.
 3. A.ÜNAL, H.BEŞİRLİ. Kırgızistan'da Göç Olgusu ve Göçün Dinamikleri. 15. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 2017. DOI: -. https://www.turkkongre.com/index.php/kongre/bildiri-kitaplari.

Китептери

 1. A.ÜNAL. Kırgız ve Kırgızistan Tarihine İlişkin Seçme Eserler, 2021. Phoenix Yayınevi/Siyasal Kitabevi. https://www.siyasalkitap.com/kirgiz-ve-kirgizistan-tarihine-iliskin-secme-eserler.
 2. A.ÜNAL. Türkistan ve İdil-Ural Halkları Arasındaki İlişkiler (1917-1924), 2017. Türk Tarih Kurumu. https://emagaza-ttk.ayk.gov.tr/detay/2128/turkistan-ve-idil-ural-halklari-arasindaki-iliskiler-1917-1924-2017.
 3. A.ÜNAL. Kırgızistan’da Ceditçilik Hareketi, 2018. Bengü Yayınevi. https://benguyayinlari.com/product/kirgizistanda-ceditcilik-hareketi/.
 4. A.ÜNAL, A.R.Yeter. Göldeki İsyan 1916 Çarlık Mezalimine Karşı Soylu Direniş Hareketi, 2013. Ötüken Neşriyat. https://www.kitapyurdu.com/index.php?route=product/product&product_id=314679.
 5. A.ÜNAL. Bağımsızlık Yolunda Kırgızistan “Geçmiş Yirmi Yıla İlişkin Sosyal ve Siyasal Döngüler, 2013. Çankırı Karatekin Üniversitesi Avrasya Stratejik Uygulama ve Araştırma Merkezi . https://yordam.manas.edu.kg/yordam/?p=1&dil=2&fq[]=kunyeYazar_str:%22%C4%B0saev,%20Kusein%22&demirbas=0061131.
 6. A.ÜNAL. Үй-бүлө маселелери социологиянын күзгүсүндө. Типография «Maxprint». file:///C:/Users/User/Downloads/58080552.pdf.
 7. A.ÜNAL. Kırgızistan: Tarih-Toplum-Ekonomi-Siyaset. Published by BYR Publishing House. Kırgız Ailesinin Yapısal Analizi. https://www.academia.edu/37776055/KIRGIZ_A%C4%B0LES%C4%B0N%C4%B0N_YAPISAL_ANAL%C4%B0Z%C4%B0.
 8. A.ÜNAL. Religion and Belief Rituals. İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yayım. Kırgız Halk İnanışlarında Yas Tutma Motiflerine Dair Tespitler. https://www.academia.edu/41579858/KIRGIZ_HALK_%C4%B0NAN%C3%87LARINDA_YAS_TUTMA_MOT%C4%B0FLER%C4%B0NE_DA%C4%B0R_MOT%C4%B0FLER.
 9. A.ÜNAL. Migrations and Emergence of Nations . İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yayını. Türk Halkları Arasında Ortak Değer Olarak Köstek Kesme'ye Dair Bazı Tespitler. https://www.academia.edu/41579809/T%C3%9CRK_HALKLARI_ARASINDA_ORTAK_DE%C4%9EER_OLARAK_K%C3%96STEK_KESMEYE_DA%C4%B0R_BAZI_TESP%C4%B0TLER.
 10. A.ÜNAL, T.ŞARŞEMBİYEVA. Kırgızistan’da Gençlerin Yaşlılara Yönelik Tutumları. Published by BYR Publishing House. Kırgızistan’ın Toplumsal Yapısı. https://www.academia.edu/38056002/KIRGIZ%C4%B0STAN_IN_TOPLUMSAL_YAPISI.
 11. A.ÜNAL. Социология: Коомдук илим катары. Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин басылмалары. 1.
 12. A.ÜNAL. Жаран Кантип Иденттешет?,. Maxprint. Үй-бүлөнүн мамлекеттик жарандын иденттешүүсүндөгү таасири. -.

Долбоорлору

 1. Ф.Секмен, Д.Жапарова, У.Давлятов, Х.Гүл, А.Максудунов, Ж.Ганиев, Х.Демир, Т.Шаршембиева, М.Вурал, Д.Асеинов, Б.Сулайманова, А.Үнал, М.Абдылдаев, А.Йамалтдинова. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КЫРГЫЗСТАНЕ. 14755.
 2. М.Айдын, Б.Сагынбаева, З.Дербишева, Н.Усеев, М.Ракимбек Уулу, Н.Шабданалиев, А.Үнал, Ф.Башкапан, Н.Асанбекова. КЫРГЫЗСТАНДА ТИЛДИК ПЛАНДОО ТАЖРЫЙБАЛАРЫ ЖАНА ТИЛ САЯСАТЫ. R.30.2020/GS/ÖB-4054.
 3. А.Үнал, М.Орчан, Ж.Өзйурт, А.Мусаева. Мамлекеттик кызматкерлердин жыргалчылык жана жакырчылык деңгээлинин жашоо образына тийгизген таасири: Бишкек мисалында. KTMU-BAP2018.TUAM.04.
 4. А.Үнал, Х.Беширли, Ж.Буяр, Ж.Эсенаманова, К.Исаев, С.Гери, Э.Аксой. Кыргызстандагы миграциянын (көч) социо-экономикалык жана социо -маданий таасирлеринин анализи. KTMU-BAP2015.SBE.04.
 5. А.Үнал, Х.Жейлан, Т.Шаршембиева, Проф.Др.А.Г.Баран, Проф.Др.Ф.Арпажы. Студенттердин улгайган адамдарга карата мамилелери: Бишкек шаарынын мисалында. KTMU-BAP2017.OAAM.02.

Патенттери

-

Дизайндары

-